Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuje się, iż:

1. Administratorem danych Usługobiorcy jest FlyingAtom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14 (zwaną dalej również jako „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@turniejplanszowki.pl

2.Dane Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:

a. Obsługi uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych przez Administratora – w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem lub świadczą na jego rzecz usługi (obsługa prawna, obsługa IT) oraz organom administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

a. Dostęp do danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
b. Sprostowanie poprawności danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
c. Usunięcie danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
d. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art.18 RODO,
e. Przenoszenia danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 20 RODO,
f. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 21 RODO

5.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania zawodów i w okresie 60 dni po nich. Jednakże w zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia realizacji Umowy – zgodnie z art. 442¹ §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest też warunkiem koniecznym warunkiem uczestnictwa w zawodach. W przypadku ich nie podania w zakresie wymaganym przez Administratora danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zawodach sportowych FlyingAtom Polskiego Pucharu w CATAN 2021.

7.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dodatkowe informacje w przedmiocie wnoszenia skargi można uzyskać na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

8.Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

Polityka cookies w serwisie turniejplanszowki.pl

I. Informacje ogólne

1. Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies, a nadto sposoby przetwarzania informacji o Użytkowniku za ich pomocą.

2. Wydawcą i administratorem serwisów internetowych jest Flying Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14, KRS: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON: 362509039, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości (zwana dalej jako ”Administrator”).

3. Serwisy internetowe Administratora realizują funkcje pozyskiwania informacji o ich Użytkowniku oraz ich zachowaniu.

4. Pozyskiwanie informacji o Użytkowniku następuje w szczególności poprzez:

a. zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. “ciasteczka”);
b. poprzez gromadzenie logów serwera www na serwerze zarządzanym przez Administratora.

5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

7. Pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis internetowy dostosowany do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlanie serwisu internetowego w języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień serwisu internetowego wybranych przez Użytkownika.

8. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Cele polityki

1. Celem Polityki jest:

a. uświadomienie Użytkownika, w jakim zakresie przetwarzane są informacje o nim za pośrednictwem plików cookies, w tym jego dane osobowe, tak aby Użytkownik mógł samodzielnie, swobodnie i świadomie decydować o tym, czy skorzysta z serwisów internetowych Administratora;
b. ogólne określenie, w jaki sposób i w jakim celu Administrator zbiera informacje o Użytkowniku oraz do jakich celów te informacje wykorzystuje;
poinformowanie Użytkownika do kogo i gdzie Administrator przesyła jego dane.

2. Mając na względzie zaufanie Użytkowników serwisów internetowych Administratora, spółka przykłada należytą staranność do tego, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

III. Słownik pojęć

Wyrażenia i terminy użyte w Polityce cookies mają znaczenie nadane im jak poniżej:

1. Administrator (danych osobowych) – to Flying Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14, KRS: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON: 362509039, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości;

2. dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3. przetwarzanie – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

4. Użytkownik – to osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisów internetowych Administratora i powiązanych z nimi usług (np. kontrahenci, dostawcy).;

5. pliki cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, takich jak w szczególności komputer, telefon, tablet, smartphone i przesyłane przez serwisy internetowe.

IV. Cel stosowania plików cookies

Pliki Cookies używane są w szczególności w celu:

a. dostosowania zawartości serwisów internetowych Administratora do preferencji i urządzenia końcowego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisów internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów serwisu internetowego, a także zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika;
b. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie serwisów internetowych Administratora, w tym badanie ich wydajności;
c. utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego.

V. Rodzaje plików cookies

1. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

2. W celu zapewnienia realizacji usług serwisów internetowych Administrator stosuje następujące ich rodzaje:

a. niezbędne – które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Administratora lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać;
b. funkcjonalne – które są ważne dla działania serwisów internetowych Administratora, gdyż:
– służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisów internetowych Administratora; bez nich serwis internetowy będzie działał poprawnie, jednak nie będzie on dostosowany do preferencji Użytkownika;
– służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisów internetowych Administratora; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności serwisów internetowych, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z nich;
– służą większości funkcjonalności serwisów internetowych Administratora; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

3. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika, Administrator stosuje następujące ich rodzaje:

a. cookies sesyjne (session cookies) – które są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z serwisu internetowego;
b. cookies stałe (persistent cookies) – które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela serwisu internetowego.

4. Ze względu na pochodzenie administratora serwisów internetowych, który zarządza plikami cookies Administrator stosuje następujące ich rodzaje:

a. cookies własne (first party cookies) – które są umieszczone na serwisach internetowych bezpośrednio przez Administratora;
b. cookies zewnętrzne (third-party cookies) – które są umieszczane na serwisach internetowych przez podmioty inne niż Administrator.

5. Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies Administrator stosuje następujące ich rodzaje:

a. konfiguracji stron internetowych – które umożliwiają ustawienia funkcji i usług na serwisach internetowych Administratora;
b. bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – które umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisów internetowych Administratora;
c. stan sesji – które umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Administratora. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych serwisach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania serwisów;
d. procesy – które umożliwiają sprawne działanie serwisów internetowych Administratora oraz dostępnych na nich funkcji;
e. lokalizacja – które umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
f. analizy i badania, audyt oglądalności – które umożliwiają lepiej zrozumieć preferencje Użytkownika i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi Administratora. W takim przypadku mogą być zbierane anonimowo informacje na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych Użytkownika.

6. Ze względu na ingerencję plików cookies w prywatność Użytkownika Administrator stosuje następujące ich rodzaje:

a. nieszkodliwe – które obejmują pliki cookies:
– niezbędne do poprawnego działania serwisów internetowych Administrator,
– potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności serwisów internetowych Administrator, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika.
b. badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

VI. Pliki cookies a dane osobowe.

1. Pliki cookies, co do zasady, nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w takich plikach (np. co do preferencji) w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku serwisów internetowych Administratora, są traktowane jako dane osobowe.

2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania opisanych powyżej określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

VII. Usuwanie plików cookies.

1. Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisów internetowych Administratora. Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

3. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.

4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisach internetowych Administratora.

VIII. Logi systemowe

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych na rzecz Administratora.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania;
b. czas wysłania odpowiedzi;
c. nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
d. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f. informacje o przeglądarce Użytkownika;
g. Informacje o adresie IP;

3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy internetowe Administratora.

4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.