Regulamin i zasady gry

  Zasady gry

I. Podstawowe zasady

Wszystkie gry w ramach Pucharu Polski w Catan 2021 rozgrywane są według tych samych zasad, które obowiązują w oficjalnej polskiej edycji gry.

Punktem odniesienia do rozwiązywania problemów powstałych podczas gry jest ten regulamin, następnie instrukcja gry, następnie decyzja sędziego, a w dalszej kolejności odwołanie do organizatora gry, wniesione od decyzji sędziego. Rozstrzygnięcie organizatora gry, wydane na skutek odwołania od decyzji sędziego, ma charakter ostateczny. Regulamin niniejszy może być edytowany przez organizatora w dowolnym czasie, przy czym w dniu eliminacji obowiązuje regulamin w wersji, jaka opublikowana została najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień eliminacji.

Gry rozgrywane są kośćmi i planszami przygotowanymi przez organizatorów. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnych kostek, kart, pionków i jakichkolwiek innych przedmiotów związanych z przebiegiem gry w miejsce, w którym odbywają się eliminacje. Organizator ma prawo zdyskwalifikować gracza niestosującego się do wskazanej powyżej zasady, co równoznaczne jest z brakiem możliwości dalszego udziału w eliminacjach.

II. System rozgrywek

Każdy uczestnik eliminacji musi rozegrać 2 rundy w losowych grupach. Gracz ma obowiązek pojawienia się w miejscu eliminacji na minimum 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej gry i zgłoszenia swojego imienia i nazwiska do sędziego. Harmonogram eliminacji zostanie ogłoszony na Facebooku organizatora głównego, eliminacyjnego oraz przesłany na adres e-mail uczestników, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem eliminacji.

W eliminacjach lokalnych, w których udział weźmie do 24 zawodników, do półfinałów awansuje 8 graczy, po czym 2 najwyżej punktowanych graczy z rankingu przechodzi do finału w Warszawie. Łącznie gracz rozgrywa 3 gry.

W eliminacjach lokalnych, w których udział weźmie od 25 do 48 zawodników, do półfinałów awansuje 16 graczy, po czym 4 najwyżej punktowanych graczy z rankingu przechodzi do finału w Warszawie. Łącznie gracz rozgrywa 3 gry.

W eliminacjach lokalnych, w których udział weźmie co najmniej 49 zawodników, do półfinałów awansuje 24 graczy. Po czym 6 najwyżej punktowanych zawodników z półfinałów przechodzi dalej do finału w Warszawie. Łącznie gracz rozgrywa 3 gry.

Jeśli wystąpi remis pomiędzy 16 i 17 osobą lub 4 i 5, dalej przechodzi gracz z największą ilością wygranych gier. Jeśli ilość wygranych gier jest równa, przechodzi gracz z wyższą punktacją w ostatniej grze. Jeśli ilość wygranych gier i punktacja w ostatniej grze są równe, przechodzi ten, który zdobył największą ilością punktów w przedostatniej grze. 

Jeśli dojdzie do remisu we wszystkich wyżej wymienionych punktach, wygrana liczy się w kolejności;
– punkty
– ilość wygranych gier
– punkty z ostatniej gry
– punkty z przedostatniej gry
– ilość miast z ostatniej gry

Jeśli którykolwiek z 4 najwyżej punktowanych graczy zaproszonych na finał w Warszawie zrezygnuje z udziału, bilet na finał przechodzi dalej do kolejnej osoby w rankingu: najpierw numer 5 w rankingu, później numer 6 itp.

Zasady punktacji:

Gra kończy się, gdy jeden z graczy zdobędzie 10 punktów. Każdy gracz otrzymuje tyle punktów, ile ma na planszy, które następnie są dodawane do ogólnej punktacji, zwycięzca dostaje +1 punkt za wygraną.

Przykład

Gracz 

Ilość punktów pod koniec gry

Ilość punktów do rankingu

Nr 1

10

11

Nr 2

9

9

Nr 3

7

Nr 4

6

6

W przypadku kiedy gracz nr 1 kończy z 11 punktami (na przykład dzięki temu, że przejął kartę za drogę), nadal naliczane jest do rankingu 10 punktów +1, a nie 11+1.

Punkty zdobyte podczas dwóch pierwszych gier eliminacyjnych są dzielone na pół (połówki punktów są dozwolone). Punkty z trzeciej i czwartej (jest ona rozgrywana wtedy, gdy w eliminacjach bierze udział powyżej 49 graczy) gry są natomiast liczone całościowo.

Przykład

Gra eliminacyjna

Ilość zdobytych punktów

Ilość punktów po podziale

Pierwsza

6

3

Druga

7

3,5

Trzecia

7

7

Czwarta

9

9

Na tym przykładzie widać, że chociaż po rozegraniu czterech gier eliminacyjnych gracz zdobył 29 punktów, to po zastosowaniu podziału dla punktów z dwóch pierwszych gier, jego końcowy wynik wynosi 22,5.

Gra musi zostać ukończona w ciągu 90 minut. Jeżeli graczom nie uda się zakończyć gry w wyznaczonym czasie, w momencie upłynięcia 90 minut gry gracze dogrywają pełną kolejkę (do ruchu ostatniego gracza), tak aby wszyscy mieli jednakową liczbę ruchów w ciągu gry. Wówczas, po ruchu ostatniego gracza, zostaną naliczone dotychczasowe punkty z planszy, bez +1 dla najwyżej punktowanego gracza.

Punkty z gier są liczone według oficjalnej punktacji z tego regulaminu, i przy pomyłkach organizatora kolejność graczy może zostać zmieniona przy ponownym policzeniu. Zasady punktacji są takie same dla każdych eliminacji.

Jeśli na eliminacjach z jakiegokolwiek powodu w grze nie będzie brała udziału pełna grupa składająca się z 4 osób, czas tej gry zostaje skrócony z 90 minut do 70 minut, z racji łatwiejszej planszy i większej możliwości ruchów

Zakazane jest celowe opóźnianie gry. Może się tak wydarzyć w momencie, w którym gracz posiadający w tej chwili przewagę punktową celowo opóźnia grę aby utrzymać swoją przewagę. 

Jeśli jakiś gracz będzie miał podejrzenia o takie działania, mające na celu celowe opóźnianie gry, może wezwać sędziego. Sędzia ocenia czy doszło do celowego opóźniania gry. Sędzia może wyznaczyć czas pół minuty na zakończenie ruchu. Po upływie tego czasu sędzia może przekazać kości następnemu graczowi.

III. System ruchów 

Tura zaczyna i kończy się w momencie rzutu kostką. Gracz ma obowiązek zadać pytanie “Czy wszyscy skończyli?” przed rzuceniem kostkami, aby się upewnić, że pozostali gracze skończyli swoje ruchy i pobrali surowce.

Kostkami rzucamy na stole. Jeśli kostka upadnie w niejednoznaczny sposób lub na ziemię, rzucamy nią jeszcze raz. W żadnych okolicznościach nie należy przerzucać poprawnie wykonanego rzutu kością. Gracz, który przejmuje turę, nie może zabrać kości z ręki gracza aktywnego. Jedyny poprawny gest przekazania kości polega na  włożeniu ich przez aktywnego gracza do ręki gracza, którego tura ma się właśnie rozpocząć. 

Obowiązuje zakaz dotykania komponentów gry innego gracza w jego obszarze gry, jak również na planszy. 

Gracz zaczyna swój ruch w momencie podniesienia pionka, wtedy już nie można się wycofać z ruchu i pionek musi zostać postawiony/przeniesiony. Nie można przestawiać pionków po ich położeniu. 

Jeśli jakiś gracz w wyniku przypadku przesunie elementy gry, poruszy stołem lub wywróci całą grę, należy zaprzestać jakichkolwiek dalszych czynności za wyjątkiem natychmiastowego zwrócenia się do sędziego. Pod nadzorem sędziego dojdzie w takim przypadku do ułożenia wszystkich komponentów gry w odpowiednich miejscach.. Gracze mogą powrócić do gry, jeśli wszyscy oni będą zgodni co do tego, że gra jest ułożona w taki sam sposób jak wcześniej. 

Nie ma ograniczeń handlowych pomiędzy graczami, o ile są one uczciwe wobec innych graczy. Można wymieniać dowolną ilość kart tyle razy, ile jest to potrzebne. Niedozwolona jest wymiana “za nic” i nie można wymieniać się z innym graczem po kursie gorszym niż oferowany przez bank (np. 5 kart za 1). Jeśli któryś z graczy uważa, że doszło do niesprawiedliwego handlu, może on poprosić sędziego o rozstrzygniecie takiej sytuacji.

Każdy gracz jest odpowiedzialny za branie własnych surowców podczas gry. Nie można sięgać po zapomniane surowców z poprzednich tur. 

Jeśli ktoś się pomyli i weźmie surowce, do których nie ma dostępu i wykorzysta je przy zakupie, to taka akcja jest cofana i gra przebiega dalej. Jeśli jednak cofnięcie nie jest możliwe ponieważ w międzyczasie wystąpiły elementy losowe (inny gracz zdążył rzucić kostkami, podjął jakąkolwiek inną decyzję, wylosowano kartę rozwoju), należy wezwać sędziego, który przydziela odpowiednią karę. Jeśli gracz popełni taki błąd 3 razy, zostanie zdyskwalifikowany, o czym decyduje sędzia. W takiej sytuacji pionki zdyskwalifikowanego gracza pozostają na planszy, a pozostali gracze kontynuują rozgrywkę. 

Sędzia może nałożyć na graczy następujące kary:

 • dyskwalifikacja z gry,
 • odjęcie 3 punktów, 2 punktów, 1 punktu,
 • może przymusić gracza do zakończenia swojej tury,
 • może nakazać ponowne rzucenie kośćmi,

Sędzia może przyznać kary według własnego uznania, ale tylko zgodnie z niniejszym regulaminem. Kary mogą być przyznawane za złamanie regulaminu,  za granie niezgodne z duchem rywalizacji i niekulturalne zachowanie. Sędzia nie może przydzielać zasobów graczom   Decyzja sędziego może być podważona. W takiej sytuacji 3 sędziów musi zapoznać się z podważoną decyzją. Wśród tych 3 sędziów może być sędzia, którego decyzja została podważona. Decyzja zostanie podtrzymana, jeśli 2 sędziów ją poprze. Nie ma sposobu podważenia decyzji dwóch sędziów. Gracz niezależny może być równocześnie sędzią.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polskiego Pucharu w CATAN 2021 (zwanym dalej PPC) jest firma FlyingAtom z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa zasady przeprowadzania i uczestnictwa w PPC i zawiera warunki, które uczestnik i Koordynator Eliminacji akceptuje, biorąc udział w turnieju.

Definicje

 1. Organizator – firma FlyingAtom z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa.
 2. Koordynator Eliminacji (zwany dalej Koordynatorem) – osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie turnieju eliminacyjnego w danym mieście.
 3. Gracz – osoba biorąca udział w turnieju eliminacyjnym lub finałowym.

Struktura turnieju

 1. PPC odbywają się w dwustopniowej strukturze, podzielonej na eliminacje oraz finał.
 2. Eliminacje to okres od 1 września 2021 do 14 listopada 2021, w którym Partnerzy Organizatora organizują turnieje eliminacyjne.
 3. Finał to pojedynczy turniej. Finał odbędzie się 22 maja 2022 w Restauracji San Hô. ul. Bakalarska 11, I piętro. 02-212 Warszawa.

Udział

 1. W PPC mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 12 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego, przedłożoną Koordynatorowi.
 2. Aby wziąć udział w PPC, uczestnik zobowiązany jest zgłosić odpowiednio wcześniej ten fakt Koordynatorowi Eliminacji w sposób przewidziany przez organizatora.
 3. Zwycięzca eliminacji ani gracz, który podczas eliminacji zajął drugie miejsce nie może brać udziału w eliminacjach w innych miastach.
 4. Zapisy na lokalne eliminacje kończą się w środę przed rozpoczęciem danej rozgrywki. Warunkiem udziału w eliminacjach jest uregulowanie do czwartku wpisowego, przy czym decyduje w tym przypadku data uznania rachunku bankowego Organizatora. Osoba, która w związku z zapisem nie ureguluje wpisowego na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, nie będzie brana pod uwagę przy okazji losowania grup.
 5. Jeśli gracz się nie pojawi na turnieju i nie powiadomi organizatora to jest automatycznie dyskwalifikowany z eliminacji w innych miastach. Organizator eliminacji lub sponsor główny może zdyskwalifikować osobę po wejściu do finału jeśli to uzasadni. 
 6. Udział w finale przez osoby zakwalifikowane należy potwierdzić do 1 maja 2022 roku. 

Wpisowe

Wpisowe wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych), przy czym w ramach tej kwoty Organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz przekąski (jeśli istnieje taka możliwość). Wpisowe musi wpłynąć na konto organizatora do 3 dni od dnia zapisania na turniej, najdalej jednak do czwartku (decyduje dzień uznania rachunku bankowego Organizatora). Każdy gracz wykonuje oddzielny przelew za rejestrację.

Jeśli gracz nie pojawi się na eliminacjach, wpisowe nie zostanie zwrócone. Również jeśli gracz zostanie zdyskwalifikowany przez sędziego, wpisowe nie zostanie zwrócone.

Jeśli gracz ma bilet na turniej finałowy oznacza to, że nie ma on możliwości wzięcia udziału w kolejnych eliminacjach.

Jeśli eliminacje nie odbędą się z powodów obostrzeń będących konsekwencją epidemii COVID-19 względnie z przyczyn leżących po stronie Organizatora czy też osób go reprezentujących, cala kwota wpisowego jest zwracana.

Wpisowe w przypadku finału wynosi 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych), przy czym w ramach tej kwoty Organizator zapewnia obiad oraz zimne i ciepłe napoje. 

Nagrody

Nagrody otrzymują gracze, którzy zajęli najwyższe miejsca w rozgrywkach eliminacyjnych i w finale, według oficjalnego systemu punktacji organizatora. Za dostarczenie nagród na miejsce rozgrywek odpowiedzialny jest Organizator. Za rozdzielenie i wręczenie nagród w eliminacjach odpowiedzialny jest Koordynator Eliminacji. Za rozdzielenie i wręczenie nagród w finale odpowiedzialny jest Organizator.

W przypadku gdy uczestnik rezygnuje z nagrody w postaci torby bądź rozszerzenia otrzymuje ją następny najlepszy gracz. W przypadku rezygnacji z biletu uprawniającego do uczestnictwa w finale, nagroda ta jest przepisywana kolejnemu graczu w tabeli punktacji.

Nagrody w eliminacjach

Pula nagród eliminacji miastowych: 

1 500 zł – eliminacje, w których udział bierze do 24 zawodników,

2 500 zł – eliminacje, w których udział bierze od 25 do 48 zawodników,

3 500 zł – eliminacje, w których udział bierze ponad 49 zawodników.

 

Podział nagrody w eliminacjach:

1 miejsce 50% całej puli

2 miejsce 25% 

3 miejsce 15%

4 miejsce 10%

Nagrody w Finale

Pula nagród w finale zależna będzie w pierwszej kolejności od wielkości kwoty, jaką Organizator wcześniej przeznaczy na nagrody w turniejach eliminacyjnych. Organizator zakłada przy tym, że pula nagród w finale powinna wynieść ok. 60 000 zł.

1 miejsce 25% całej puli.

2 miejsce 15%

3 miejsce 10%

4 miejsce 9%

5 miejsce 8%

6 miejsce 7%

7 miejsce 6%

8 miejsce 5%

9 miejsce 1%

10 miejsce 1%

11 miejsce 1%

12 miejsce 1%

13 miejsce 1%

14 miejsce 1%

15 miejsce 1%

16 miejsce 1%

17 miejsce 1%

18 miejsce 1%

19 miejsce 1%

20 miejsce 1%

21 miejsce 1%

22 miejsce 1%

23 miejsce 1%

Zwycięzcy mają obowiązek przesłania danych niezbędnych do wykonania przelewu na e-mail: nagrody@turniejplanszowki.pl należący do Organizatora (FlyingAtom).

Wszystkie nagrody zostaną wypłacone graczom przelewem bankowym w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia danego turnieju. 

Wypłata nagrody może zostać wstrzymana, a ostatecznie także anulowana, jeśli okaże się, że gracz złamał zasady regulaminu (np. wygrał w 2 miastach pod 2 innymi imionami).

Zasady przeprowadzania turnieju eliminacyjnego i finałowego

Wszystkie zasady przeprowadzania turnieju eliminacyjnego i finałowego znajdują się wyżej w puncie „Zasady gry”. Organizator i Koordynator Eliminacji zobowiązują się dokładnie zapoznać się z tym dokumentem i przeprowadzić odpowiednie turnieje według zawartych w nim zasad.

Obstawianie i kupowanie wyników

Obstawianie i kupowanie wyników gier podczas PPC przez kogokolwiek (włączając sędziów, Organizatora, graczy i oglądających) jest surowo zabronione. Każdy, kto mimo to będzie obstawiał wyniki gier lub oferował graczom jakąkolwiek formę rekompensaty za zdobycie określonej pozycji w rozgrywce, może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywają się rozgrywki. Gracze, którzy podejmą próbę oszustwa zostaną zdyskwalifikowani oraz nie będą mogli uczestniczyć w żadnym turnieju eliminacyjnym w PPC.

Publikowanie informacji o turnieju

Organizatorzy eliminacji, sędziowie i gracze mogą swobodnie publikować w mediach wszelkie informacje na temat daty i przebiegu rozgrywek, nagród etc., o ile publikacje takie pozostają w zgodzie z przepisami prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na swojej stronie internetowej, profilu na Facebooku i Instagramie, informacji o przebiegu rozgrywek eliminacyjnych i finałowych, zwycięzcach (imiona i zdjęcia), dacie i miejscu poszczególnych eliminacji (łącznie z oznaczeniem miejsc eliminacji i finału na własnej Mapie Google), podsumowań rozgrywek etc.

Biorąc udział w turnieju uczestnik przyznaje Organizatorowi prawo do publikowania jego imienia, nazwiska, wizerunku, przyjętych w rozgrywce strategii, cytowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, nagrywania i publikowania rozgrywek z jego udziałem oraz zdjęć i transmisji z wydarzeń PPC, w których bierze udział. 

Uczestnik zobowiązuje się do publikowania tylko treści które przedstawiają organizatorów w pozytywnym świetle.

Obowiązki turniejowe

Każdy uczestnik PPC zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w tym i we wszystkich obowiązujących podczas danego turnieju dokumentach postanowień.

Od uczestników turnieju oczekuje się zachowywania się z szacunkiem wobec współgraczy i przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju powinny być prowadzone w spokojnym tonie, który odpowiada duchowi rywalizacji fair play. Niedopuszczalne są zachowania ofensywne, obrażanie innych graczy lub grup itp.

Obowiązki gracza

Graczem jest każdy uczestnik turnieju, który bierze czynny udział w przynajmniej jednej rozgrywce eliminacyjnej lub finałowej.

– Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play i kulturalnego zachowania. Gracz który wykaże się niemiłym zachowaniem wobec innych graczy, organizatorów, partnerów lub właścicieli i obsługi lokalu, przed lub w trakcie turnieju może zostać zdyskwalifikowany. 

– Gracz powinien dobrze znać zasady gry podstawowej Catan. 

– Gracz zobowiązuje się do stawienia się na miejsce turnieju o czasie wskazanym przez Koordynatora Eliminacji (w przypadku eliminacji) lub Organizatora (w przypadku finału).

Obowiązki obserwatora

Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających. W przypadku nieprzestrzegania tych wytycznych, obserwator może zostać poproszony przez sędziego lub Koordynatora Eliminacji o zachowanie tych zasad. Jeśli sędzia lub organizator stwierdzi, że obserwator celowo dąży do zakłócenia rozgrywki, obserwator może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się turniej.

Obowiązki Koordynatora Eliminacji

Koordynator Eliminacji to osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju w ramach PPC, w tym zarezerwowanie odpowiedniego miejsca dla graczy, promowanie wydarzenia, ustalenie liczby graczy, poinformowanie Organizatora o wynikach etc.

Koordynator Eliminacji musi poinformować graczy przed turniejem o:

– Formacie turnieju (systemie liczenia punktów),

– Liczbie rund,

– Wszystkich przerwach w ciągu turnieju,

– Przedstawić sędziów.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy Ko-ordynatora Eliminacji

Anulowanie eliminacji

W przypadku gdy na eliminacje miastowe zapisze się mniej niż 16 osób, turniej ma prawo zostać anulowany przez organizatora głównego lub koordynatora eliminacji. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone w całości. 

W przypadku w którym turniej nie może się odbyć z powodów będących konsekwencją epidemii COVID-19, ponieważ miejsce eliminacji nie jest na prywatnym terenie, turniej ma prawo zostać anulowany przez organizatora głównego lub koordynatora eliminacji. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone w całości.

W przypadku nowych obostrzeń, jeśli eliminacje mają się odbyć na terenie prywatnym, decyzja kontynuowania eliminacji zależy od właściciela terenu

Regulamin aktualizowany dnia 01.02.2022 r.